1. Informasjon om kjøper
Kjøper er Sigmund Espeland AS, org. nr.: 945 501 936, som markedsfører seg under navnet Gullvakten.no, heleid av Sigmund Espeland AS, med hjemmesiden www.gullvakten.no. Kjøper er heretter kalt Gullvakten.no. Gullvakten.no kjøper via sin hjemmeside gammelt og brukt gull i form av fintgull, barrer, smykker, mynter o.l. Gullvakten.no har alle nødvendige offentlige bevillinger og har dialog med Politietaten for eventuell avdekking om varer er tilknyttet kriminelle handlinger.

Innkjøpspriser, erstatninger og avgifter tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende markedsprisen for gull og sølv, og som vises på vår hjemmeside. De vilkår som angis, samt all øvrig informasjon på vår hjemmeside, skal sees i sammenheng med de vilkår og forutsetninger som gjelder for de kjøpsavtaler som Gullvakten.no inngår. Gjennom å akseptere våre vilkår, bekrefter Selger å ha lest vilkårene, samt lest all informasjon som til enhver tid befinner seg på selskapets hjemmeside.

2. Begrep
Gullvakten.no kjøper i henhold til disse vilkår brukt gull eller sølv, heretter benevnt som «Varen», av både juridiske og fysiske personer, heretter kalt «Selger».

Tjenesten om kjøp av gull markedsføres gjennom Gullvakten’s hjemmeside – www.gullvakten.no. For at Selger skal kunne selge sitt brukte gull/sølv til Gullvakten.no, bestiller Selger «Gullkonvolutten» via www.gullvakten.no. «Gullkonvolutten» inneholder et følgeskriv, Avtale/Vilkår, pose å ha gullet i, samt en ferdigfrankert returkonvolutt, som er forsikret oppad til kr. 100.000,-, som Selger skal returnere, med det gull det gjelder, til Gullvakten.no.

3. Kjøpsavtale
Gullvakten.no og Selger inngår en Kjøpsavtale ved at Selger fyller ut avtalen som mottas i «Gullkonvolutten». Avtalen er bindende først når Selger har returnert avtalen og Gullvakten.no har mottatt denne sammen med Varen som Selger ønsker å selge. Gullvakten.no forbeholder seg retten til å avstå fra å kjøpe det gull/sølv Selger har sendt inn uten å angi årsak. Likeledes forbeholder Gullvakten.no retten til å avstå og kjøpe Varen dersom kvantitet eller utformning ikke er i overensstemmelse med hva Selger har angitt i Kjøpsavtalen. Eiendomsretten til Varen går over til Gullvakten.no, når Varen er kommet Gullvakten.no i hende.

4. Selger
Gullvakten.no. inngår IKKE avtale med personer under 18 år. Ved å undertegne avtalen bekreftes at Selger er den rettmessige eier av Varen og at Selger er over 18 år.

5. Ansvar
For at Trygghetsgarantien skal gjelde er det en forutsetning at gullet blir returnert i returforsendelsen som følger «Gullkonvolutten».

Ansvaret begrenser seg til det beløp som forsendelsen er forsikret for, som er inntil kr. 100.000,- Reklamasjon og krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse skal skje direkte til Gullvakten.no. Originalkvittering på forsendelsen skal kunne fremvises av Selger. Selger må selv sørge for å få kvittering fra Posten. Gullvakten.no sitt ansvar fremkommer først dersom Selger har sendt inn Varen i henhold til de krav som Gullvakten.no har stilt og beskrevet i sin avtale og på sin hjemmeside. Varen som sendes til Gullvakten.no på annen måte enn det som er angitt over, vil ikke bli erstattet.

6. Trygghetsgaranti
Vi garanterer at Varen er forsikret i postgangen for inntil kr. 100.000,- når gullet blir returnert i returforsendelsen som følger «Gullkonvolutten». Videre er Varen forsikret til oppgjøret har funnet sted. Returpakken er gyldig i et halvt år. Se utløpsdato på etiketten.

Vi garanterer en diskret håndtering av Varen vi mottar. Alt gull og sølv som blir solgt til Gullvakten.no smeltes og raffineres – alltid. Vi garanterer likeledes at Selger aldri vil finne igjen innsendt Vare i annenhånds-markedet.

Ansvarlig for verdivurdering av gull og sølv er gullsmedmester Sigmund Espeland, som har mer enn 50 års erfaring i gullsmedbransjen.

7. Betaling
Når Gullvakten.no har mottatt og verdivurdert Varen blir det beregnet en kjøpesum som Gullvakten.no vil betale for Varen. Utbetalingen skjer ved overføring direkte til oppgitt konto. Gullvakten.no påtar seg ikke ansvar for feil i overføring, dersom selger har oppgitt feil kontonummer i kjøpsavtalen. Alle våre forsendelser med ferdigfrankert returkonvolutt er forsikret gjennom IF forsikring. De priser som angis på www.gullvakten.no er å regne som eksempler, og vil ikke være å beregne som eksakt pris.

Gullvakten.no tar forbehold om evt. trykkfeil og/eller tekniske feil i forbindelse med bank og data.

8. Retur
Om Gullvakten.no ikke ønsker å gjennomføre kjøpet, uavhengig av hvilken grunn, vil Varen returneres til Selger. Ikke avhentede forsendelser vil bli returnert til Gullvakten.no og vil bli smeltet om etter én -1 måned, og tilfalle Gullvakten.no i sin helhet.

• Selger har angrerett på salget i inntil 14 dager etter at Varen er mottatt hos Gullvakten.no.
• Gulldouble, uekte varer og stener kan returneres mot et gebyr på kr. 89,- som trekkes fra oppgjøret.

9. Identitet
Den identitet Selger registreres under, er den Selger selv har oppgitt i Kjøpsavtalen. Denne informasjonen skal kun benyttes i kommunikasjon mellom Gullvakten.no og Selger.

10. Kontroll
Gullvakten.no har rett til å kontrollere Varens ekthet og kvantitet og vurdere Varens verdi. Ved denne kontrollen tar ikke Gullvakten.no ansvar for eventuelle skader som påføres Varen. Dersom Gullvakten.no ved kontroll av Varen blir i tvil om Varens ekthet eller opprinnelse, kan Gullvakten.no avstå fra kjøp av Varen. Gullvakten.no bruker røntgenapparat, kjemiske og tekniske tester for å fastslå ekthet.

11. Endring av adresse
Adresseendring skal skje umiddelbart til Gullvakten.no.

12. Misbruk og tyvgods
Gullvakten.no har både rett og plikt til å anmelde mistanke om mulig tyvgods eller kriminell handling.

13. Kontrollsamtale
Gullvakten.no påberoper seg rett til å gjennomføre en kontrollsamtale med Selger, for å kunne verifisere identiteten og eller den pris som Gullvakten.no er villig til å betale for den innsendte Varen, samt få bekreftet om de innsendte opplysningene er korrekt.

14. Force Majoure
Gullvakten.no påtar seg intet ansvar for skade på Varen eller bortkomne Varer, dersom dette er forårsaket av Norsk eller utenlands lovpåbud, krigshendelse, streik, blokade, naturkatastrofer eller lignende Force Majoure.